Governance

 

Governance staat voor goed bestuur.

Woningstichting de Delthe is gevestigd in de gemeente Het Hogeland en opgericht op 27 maart 1918. U vindt hier onze statuten. Het nummer van de inschrijving in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Groningen is 02033859. 

Woningstichting de Delthe is lid van Aedes Vereniging van Woningcorporaties. Dit is de branchevereniging van woningcorporaties in Nederland. Het lidmaatschap van Aedes is gekoppeld aan de Aedes Governancecode. In deze code is de maatschappelijke functie van woningcorporaties vastgelegd en uitgewerkt. Met de code laten we zien waar we voor staan en waarop we aanspreekbaar zijn. Op basis van deze uitgangspunten is onze bestuurlijke organisatie ingericht en wordt er verantwoording afgelegd. In dit kader verwijzen we naar onderstaande documenten.

Jaarverslag 2021, Ondernemingsplan 2020-2023, Reglement Bestuur, Reglement Financieel Beleid en Beheer, Treasurystatuut, Mandaat- en procuratieregeling, Integriteit- en gedragscode en Klokkenluidersreglement.

"De Delthe is een slagvaardige organisatie geworden”. Dit is een van de conclusies die de visitatiecommissie trekt in het Visitatierapport 2015-2018 dat zeer recent over De Delthe is verschenen. Een visitatiecommissie van het bureau Cognitum heeft gesprekken gevoerd met belanghouders zoals huurders, gemeente, collega-corporaties, etc. en hebben vele documenten beoordeeld. Men heeft een rapport over De Delthe opgesteld en beoordeeld hoe wij presteren op diverse onderdelen zoals Governance, inzet van ons vermogen, presteren volgens onze belanghouders en hoe wij invulling geven aan de opgaven en ambities.Voor meer informatie verwijzen we naar het Visitatierapport 2015-2018 en naar de bestuurlijke reactie op dit rapport.

Samen met de gemeente Het Hogeland en Huurdersvereniging De Delthe werken we aan goed wonen en maken we afspraken over -zaken als nieuwbouw van sociale huurwoningen, huisvesting van bepaalde doelgroepen en kwaliteit en duurzaamheid van de woningen. Dit worden prestatieafspraken genoemd. Op 10 december 2021 zijn de Prestatieafspraken met addendum voor 2022 voor de volkshuisvesting ondertekend.

Aedes maakt jaarlijks een benchmark. Een benchmark is een vergelijkend onderzoek waarbij de prestaties van woningcorporaties worden onderzocht en met elkaar worden vergeleken. De Aedes benchmark geeft inzicht in hoe Woningstichting de Delthe presteert in vergelijking tot andere woningcorporaties met een woningbezit van maximaal 1.000 woningen.