Governance

 

Governance staat voor goed bestuur.

Woningstichting de Delthe is gevestigd in de gemeente Eemsmond en opgericht op 27 maart 1918. U vindt hier onze statuten. Het nummer van de inschrijving in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Groningen is 02033859. 

Woningstichting de Delthe is lid van Aedes Vereniging van Woningcorporaties. Dit is de branchevereniging van woningcorporaties in Nederland. Het lidmaatschap van Aedes is gekoppeld aan de Aedes Governancecode. In deze code is de maatschappelijke functie van woningcorporaties vastgelegd en uitgewerkt. Met de code laten we zien waar we voor staan en waarop we aanspreekbaar zijn. Op basis van deze uitgangspunten is onze bestuurlijke organisatie ingericht en wordt er verantwoording afgelegd. In dit kader verwijzen we naar onderstaande documenten.

Jaarverslag 2018Visitatierappport Woningstichting De Delthe 2010-2014, Beleidsplan 2015-2020, Reglement Bestuur, Reglement financieel beleid en beheer, Treasurystatuut, Mandaat- en procuratieregeling, Integriteit- en gedragscode.

Samen met de gemeente Eemsmond en huurdersorganisaties werken we aan goed wonen en maken we afspraken over zaken als nieuwbouw van sociale huurwoningen, huisvesting van bepaalde doelgroepen en kwaliteit en duurzaamheid van de woningen. Dit worden prestatieafspraken genoemd. Op 19 oktober 2017 zijn de Prestatieafspraken 2018-2019 ondertekend en onlangs zijn deze afspraken aangevuld met het Addendum op de Prestatieafspraken 2018-2019.

Aedes maakt jaarlijks een benchmark. Een benchmark is een vergelijkend onderzoek waarbij de prestaties van woningcorporaties worden onderzocht en met elkaar worden vergeleken. De Aedes-benchmark geeft inzicht in hoe Woningstichting de Delthe presteert in vergelijking tot andere woningcorporaties met een woningbezit van maximaal 1.000 woningen.