Missie, Visie en Doelstellingen

 

Missie

Woningstichting de Delthe wil zich inzetten om in haar werkgebied betaalbare huisvesting te bieden voor de doelgroep door middel van zowel bouw als exploitatie van woonproducten die aan de hedendaagse en toekomstige eisen van sociale woningbouw voldoen.

Visie

Woningstichting de Delthe staat als kleinere professionele woningcorporatie dicht bij de woonconsumenten in haar werkgebied. Door de relatie en band met de bewoners, een open houding en communicatie, denken wij goed te weten wat er speelt en kunnen wij als sociale verhuurder hierdoor van optimale toegevoegde waarde zijn voor onze lokale woonconsumenten. Wij hebben veel aandacht voor de demografische ontwikkelingen, onder andere krimp, en willen hieraan een bijdrage leveren om goed te kunnen anticiperen op de vraag van de toekomstige woonconsumenten door ons woningbezit waar nodig te transformeren en te herstructureren. Daaronder valt ook sloop.

Doelstellingen

Om invulling te geven aan de bovenstaande missie en visie hebben we de volgende doelstellingen samengevat: 

  • Sociaal; Woningstichting de Delthe biedt betaalbare sociale huurwoningen aan, die passen bij de huidige en de toekomstige woonwens van de sociale woonconsument in het werkgebied;
  • Maatschappelijk: Woningstichting de Delthe levert een active bijdrage aan het op peil houden van de leefbaarheid in het werkgebeid.
  • Bedrijfseconomisch: Woningstichting de Delthe geeft als financieel gezonde organisatie bedrijfseconomisch verantwoord uitvoering aan de invulling van haar sociaal economische en maatschappelijke taak.