Terug naar het overzicht

Samenwerking

11 mei 2020

Woningstichting De Delthe en collega-corporatie Stichting Uithuizer Woningbouw (SUW) vinden dit een goed moment om te onderzoeken of beide woningcorporaties zelfstandig kunnen blijven voortbestaan of dat zij de samenwerking moeten zoeken.

Zowel SUW als De Delthe staan er momenteel zeer goed voor. Toch leeft de vraag bij beide organisaties of het in het belang van de continuïteit van de dienstverlening voor de huurders in zowel Uithuizen als de daaraan grenzende kernen en in het belang van de volkshuisvesting niet beter is om gezamenlijk verder te gaan en zo die goede dienstverlening te behouden en waar nodig te verbeteren.

De Delthe en SUW staan beide voor grote opgaves op het gebied van de versterking en verduurzamen van het woningbezit. Beide corporaties voelen zich verantwoordelijk voor goede en betaalbare woningen voor hun huurders en doen hun best om - ondanks de vaak complexe regelgeving - de dienstverlening op peil te houden en waar mogelijk te verbeteren. Op sommige gebieden wordt daarvoor al samengewerkt.

Daarom hebben de RvC’s van beide corporaties besloten te laten onderzoeken of een verdergaande samenwerking of wel een samengaan, een meerwaarde kan zijn voor de dienstverlening aan de huurders en de volkshuisvestelijke opgaves. De komende maanden zullen dan ook worden gebruikt om de mogelijkheden daartoe te verkennen.

Over De Delthe en SUW

De corporaties verhuren goede en betaalbare woningen in de sociale huursector in de gemeente Het Hogeland. SUW bezit 767 woningen in Uithuizen, De Delthe 552 woningen in Usquert, Warffum, Kantens, Zandeweer, Eppenhuizen, Rottum en Stitswerd.

 

Uithuizen-Usquert, 11 mei 2020

Wiebe Zorge, voorzitter Raad van Commissarissen SUW

Max Becherer, voorzitter Raad van Toezicht De Delthe